• Inkl. moms
 • Exkl. moms

Allmänna försäljningsvillkor (Återförsäljare)
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för köp av produkter ur KAMA Produkter AB:s, (”KAMA”) vid varje tidpunkt erbjudna produktsortiment (”Produkter eller Produkterna”). Produkterna levereras till en kund (”Köparen”). Köparen och KAMA benämns i det följande var och en för sig ”Part” eller ”Parten” och gemensamt ”Parterna”.

1. Allmänt om produkterna

1.1 En närmare beskrivning av Produkterna framgår av KAMA:s produktkataloger samt på www.kama.nu (”Webbsidan”). KAMA reserverar sig för eventuella skrivfel i produktspecifikationer eller på Webbsidan. KAMA kan inte garantera att eventuella bilder exakt återger Produkternas verkliga utseende

2. Beställning

2.1 Beställning av Produkterna kan ske via Webbsidan, e-post eller telefon.

2.2 Köparen accepterar dessa allmänna villkor genom beställning via webbsidan eller genom att Kunden erhåller skriftlig orderbekräftelse, inklusive dessa allmänna villkor efter beställning på annat sätt.

2.3 För det fall en Produkt måste specialbeställas skall information om detta lämnas av KAMA vid beställningstillfället.

3. Leverans

3.1 Såvida inte annat överenskommits sker leverans EXW enligt INCOTERMS 2010 från KAMA:s lager i Sverige.

3.2 KAMA ombesörjer transport inklusive fullvärdesförsäkring för Köparens räkning och väljer lämpligaste transportsätt.

3.3 Köparen skall ersätta KAMA för kostnader i samband med leverans och transport.

3.4 Leveransdag är den dag då Produkterna lämnar KAMA:s lager. Risken för Produkterna övergår på Köparen då godset överlämnats till transportören. Om Produkterna skadats vid transport skall anmälan om detta göras av Köparen direkt till transportören och därefter kontakta KAMA. Dold skada ska anmälas snarast, dock senast 2 arbetsdagar efter mottagandet.

3.5 Tullavgifter och övriga exportavgifter bekostas av kund.

4. Leveranstider och leveransförsening

4.1 Lagerförda Produkter som beställs före kl 14.00 måndag-fredag skickas normalt inom 2-3 arbetsdagar.

4.2 I de fall som leveranstiden beräknas överstiga 4 arbetsdagar skall KAMA meddela Köparen om beräknad leveranstid.

4.3 Köparen får genom skriftligt meddelande till KAMA häva avtalet såvitt avser Produkterna om leveransförsening, som beror på KAMA, pågår mer än trettio dagar efter det att Köparen skriftligen påtalat förseningen.

4.4 KAMA ansvarar inte i något fall för indirekt skada, utebliven vinst, skada hos tredje man eller andra följdskador i anledning av förseningen.

5. Prisvillkor

5.1 KAMA:s priser för Produkterna framgår av Kama Produkters prislista och Webbsidan. KAMA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra eller uppdatera priser på Produkterna om förändringen är direkt hänförlig till förändring av skatt, avtal mellan arbetsmarknadens parter, valutakurs, förändringar införda av leverantör eller annan liknande omständighet utanför KAMA:s kontroll och som kan påverka KAMA:s kostnad för Produkterna.

6. Betalningsvillkor

6.1 Betalning skall, om inget annat avtalats, ske senast 30 dagar från respektive fakturas utställande. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 18 %.

7. Äganderättsförbehåll

7.1 Produkterna förblir KAMA:s egendom till dess full betalning kommit KAMA tillhanda. Till dess äganderätten övergått till Köparen förbinder sig Köparen att väl vårda Produkterna och att inte utan KAMA:s medgivande inmontera dessa i andra produkter eller i övrigt vidta ändringar i Produkterna eller att vidaresälja Produkterna.

8. Köparens rätt att returnera Produkter

8.1 Köparen har rätt att returnera produkter inom 10 dagar efter leverans enligt de villkor som framgår av denna punkt.

8.2 Innan retur skall Kunden kontakta sin kontaktperson hos KAMA.

8.3 Vid retur skall kunden fylla i returformulär som finns tillgängligt på Webbsidan.  Returärendet behandlas snarast möjligt, dock inom 4 arbetsdagar. KAMA skall via mail meddela om Produkten är godkänd att skicka tillbaka samt eventuella returavdrag. Om Kunden därefter beslutar att returnera Produkten skall ifyllt returformulär packas tillsammans med Produkten.

Retursändningen ska vara KAMA tillhanda inom 10 arbetsdagar.

8.4 För packning och märkning gäller följande:

 • Returformulär skrivs ut och bipackas tillsammans med Produkten som returneras.
 • Varje kolli skall märkas med avsändare.
 • Monteringssatsen skall alltid tejpas fast för att utesluta skador på produkten.
 • Kantskydd skall packas som originalförpackning
 • Om förpackad vara inte uppfyller våra föreskrifter kommer returen nekas och skickas tillbaka med mottagarfrakt.

8.5 För transporter och skador gäller följande:

 • Transporten av returen bokas och bekostas av kunden. Retur p.g.a. felleverans från KAMA bekostas av KAMA.
 • Vid eventuella transportskador skall Kunden omedelbart anmäla detta till transportören samt alltid dokumentera med bild som visar skada på emballage och produkt. Kontakta därefter KAMA.
 • Inga returfrakter accepteras utan överenskommelse.

8.6 När KAMA mottagit leveransen och kontrollerat att Produkten går att sälja som ny igen, krediteras produkten enligt fakturans belopp minus eventuella avräkningar.

8.7 För att Produkten skall godkännas för retur gäller följande:

 • Produkten är oanvänd och i nyskick samt oss tillhanda inom 10 arbetsdagar.
 • Produktens originalemballage är oskadat. Om förpackningen är trasig godkänns inte returen.
 • Emballaget är ej försett från Kunden med märkning, logotyp eller tejp.
 • Monteringssatsen är oanvänd och i nyskick.

8.8 Produkter som är specialbeställda eller beställningsvaror av det slag som normalt icke lagerförs, kan inte returneras. Till exempel speciallackerade eller modifierade produkter.

8.9 Ångerrätt

 • Enligt distansavtalslagen har kunden rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att varorna tagits emot. Om du ångrar ditt köp och återsänder produkter, betalar KAMA tillbaka det belopp du erlagt för dessa exklusive frakt. Kund betalar själv returfraktkostnaden till KAMA.

9. Garanti för Produkter

9.1 Innan ett garantiärende hanteras skall kunden alltid kontakta KAMA.

9.2 KAMA är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 10 genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. KAMA ansvar omfattar inte fel som beror på av Köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion. KAMA svarar inte heller för fel eller skada som orsakats av Produkternas oriktiga användning, eller av att Köparen ändrat Produkt eller av Köparens oaktsamhet.

9.3 KAMA:s ansvar avser endast fel som visar sig inom följande tid räknat från den första dag produkten levererades:

 • Rostfritt: ytskikt 6 år, konstruktion 1 år.
 • Lackerat rostfritt: lackgaranti 1 år
 • Steeltop: lack MRF Garanti, struktur 1 år, rörliga delar 1 år.
 • FibreTop: lack MRF Garanti, struktur och rörliga delar 3 år.
 • Rigid Industries: 5 år.
 • Blixtljusramper: 1 år utbytesgaranti, ytterligare 2 års reparationsgaranti.
 • Viklight: 3 år.
 • Belysningsortiment övrigt: 1 år.
 • Mountain Top: 1 år.
 • Dragkrokar: yta/korrosion 1 år, struktur+el 2 år
 • Hjuldelar: 1 år
 • Övriga produkter: 1 år

10. Ansvarsbegränsningar

10.1 KAMA ansvarar endast för skador som uppkommit till följd av fel eller försummelse av KAMA eller KAMA:s personal. Köparen har endast rätt till ersättning för direkt skada. KAMA ersätter ej arbetskostnad.

10.2 Köparen skall framställa anspråk på ersättning senast 30 dagar efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt grunden för kravet.

11. Force majeure
11.1 Om KAMA:s fullgörande enligt detta Avtal förhindras eller försvåras av omständigheter som KAMA ej kan råda över såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, brist eller fel i datorfunktion, i teleförbindelser eller i annan kommunikation, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer (som KAMA skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för detta Avtals ingående och vars följder KAMA inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna), skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att KAMA så snart som möjligt meddelat den andra parten därom.

12. Marknadsföring
12.1 KAMA får endast använda Köparens varumärke i pressmeddelanden, annonser eller liknande efter erhållande av Köparens skriftliga medgivande. KAMA äger dock rätt att referera till Köparens verksamhet samt avtalet vid publicering av allmän information om KAMA:s kunder, produkter och tjänster.

13. Tillämplig lag och tvist
13.1 Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Kalmar tingsrätt som första instans.

Följ KAMA