• Inkl. moms
  • Exkl. moms

Integritetspolicy

Integritetspolicy bakgrundsbild

Integritetspolicy

Vi värnar om personers integritet och vi ser det som en självklarhet att hantera personuppgifter på ett förtroligt och säkert sätt. De personuppgifter som vi hanterar är främst personer som på något sätt interagerar med oss eller som vi kommer i kontakt med via vår webb. Vi eftersträvar trygghet i vår behandling av personuppgifter och vi agerar för att skydda den personliga integriteten.

All behandling av personuppgifter som KAMA Produkter AB gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Inom EU/EES gäller från den 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter: KAMA Produkter AB, org.nr: 556565-3390.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och fotografi.

Därför sparar vi dina uppgifter

Vi behandlar varje personuppgift i enlighet med gällande lagstiftning, främst baserat på intresseavvägning som kan styrkas som rättslig grund. Oftast handlar behandlingen om att vi ska kunna upprätthålla en kontakt med dig. Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Rättslig grund för vår behandling

Oavsett skälet till att vi sparar dina uppgifter har du rätt att när som helst begära att vi raderar eller ändrar dem. Vi reserverar oss dock från situationer då uppgifterna måste spars av rättsliga skäl, exempelvis bokföringslagen. Om du har skrivit ett avtal med oss kommer dina uppgifter att sparas tills du begär att vi raderar dem, eller så lång tid som vi har användning för dem i enlighet med lagstiftningen.

Lagringstid för personuppgifter

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt och att spara den så kort tid som möjligt. Det betyder att personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen utifrån syftet med den samlade informationen och vilka skyldigheter vi har enligt lag.

Intern och extern lagring

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och /eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt.
Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering

Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

KAMA Produkter AB applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra företagets IT-imljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom KAMA finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom företaget ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsavtal

Inom KAMA använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot KAMA och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen och för att öka säkerheten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Dina rättigheter

Du har rätt till följande:

  • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
  • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att KAMA Produkter AB behöver spara dina personuppgifter, såsom bokföringsskyldighet.
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som KAMA Produkter AB utför av dina personuppgifter.
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån KAMA Produkter AB i ett strukturerat format.
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna nedan för att få hjälp.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över vilken information vi har sparat om dig, om du vill uppdatera dina uppgifter, begränsa vår behandling eller få dem raderade. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till info[snabel a]kamaprodukter.se.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (datainspektionen.se).

Följ KAMA